Načítám :-)

Výchozí vzhled

Černá a bílá zatím jen pokus, pokud se ti líbí, napiš.

10:41 Host čte článek Chci normálního kluka
10:41 Host čte článek Happy Socks
10:41 Host čte článek Jak se odpoutat?
10:41 Host čte článek Jak na styl sk8
10:41 Host čte článek Vhodný make-up
10:41 Host čte článek Tělocvik
10:41 Host čte článek Zapáchající výtok
10:41 Host čte článek Libušínská bitva

Závazné podmínky

Závazené podmínky

Poslední úprava proběhla dne 14. října 2012.

 1. Provozovatelem serveru kidsland.cz je KidsMark s.r.o.
 2. Provozovatel poskytuje možnost bezplatné registrace. Provozovatel může požadovat vyplnění e-mailové adresy, případně její verifikaci. Pro potřeby zaslání výher může provozovatel nebo jím pověřená osoba v průběhu času požadovat jméno a doručovací adresu uživatele.
 3. Dále si provozovatel vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo zablokovat účet uživatele, neumožnit přístup na doménu kidsland.cz, případně jen do částí/služeb vyžadující registraci. Platí i pro domény 3. řádu odvozené z kidsland.cz. O této skutečnosti nemusí být uživatel předem informován.
 4. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby společnost KidsMark s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.
 6. Návštěvník kidsland.cz se zavazuje při návštěvě stránek kidsland.cz dodržovat všeobecná pravidla slušnosti, platné zákony ČR a veškeré podmínky uvedeny níže a to pod hrozbou uvedenou v bodě 3.
  1. Pravidla, která je třeba na Kidslandu dodržovat:
   1. Uživatel je povinen dodržovat pravidla slušného chování. Nepřípustné chování je například používání vulgárních slov, napadání ostatních uživatelů, zasílání nevhodných vzkazů a zakládání nevhodných nástěnek, vkládání nevhodných obrázků a podobně.
   2. Je třeba respektovat ostatní uživatele a chovat se k nim slušně a přátelsky.
  2. Kdo dohlíží na dodržování pravidel:
   1. Na dodržování pravidel dohlíží provozovatel a jím určené osoby.
   2. Uživatel, který zaznamená porušení pravidel je povinen toto nahlásit redakci. Je vždy nutné popsat o jaké porušení se jedná a také přezdívku uživatele, který pravidla porušuje. Daný prohřešek se vždy prověří a pokud vše bude pravda, bude se postupováno dle bodu 6. Pokud se zjistí, že bylo obvinění nepravdivé, bude stejným způsobem postupováno proti oznamovateli celého problému.
 7. Provozovatel a jím pověřené osoby, nenesou zodpovědnost za činnost svých uživatelů, ani za libovolný obsah nahraný uživateli, i přesto je namátkou kontrolován.
 8. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Četl(a) jsem podmínky a tímto s nimi souhlasím.“. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla zde uvedená včetně pravidel zde odkazovaných měnit a to bez předchozího upozornění uživatele. Tyto pravidla i případné změny jsou pro návštěvníky kidsland.cz závazné a to okamžikem jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Při registraci uživatele jsou povinné údaje: uživatelské jméno (přezdívka), heslo a kontrolní otázka + odpověď. Tyto údaje slouží pro opětovné přihlášení do svého účtu a k obnově hesla při jeho zapomenutí. Zbylé údaje jsou dobrovolné.

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Závěrem

Používáním našeho portálu souhlasíš s ukládáním souborů cookie do tvého prohlížeče. Souhlasíš tím také s ukládáním souborů cookie třetích stran, například našich reklamních partnerů. Do souborů cookie se ukládají i data nutné pro správnou funkci našeho portálu. Bez souborů cookie se nelze přihlásit.

Veškerá pravidla a podmínky na této straně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý uživatel či účastník některé z našich soutěží vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly registrací, přihlášením či účastí v soutěži.

Podmínky soutěží

Poslední úprava proběhla dne 14. října 2012.

 1. Všeobecná pravidla pro soutěže:
  1. Pokud není uvedeno jinak, soutěží se mohou účastnit pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
  2. Vybrané výherce musí provozovatel či jím pověřená osoba schválit.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo výherce vyřadit (či vyřazením pověřit jinou osobu) a to za podmínek, kdy je u výherce podezření z nekalého soutěžení. Vyřazení ze soutěže lze uplatnit i při několika po sobě jdoucích výhrách. V případě vyřazení výherce se provede nové vyhodnocení, jeli to možné, použije se další výherce dle pořadí výherců.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu soutěž zrušit bez jakékoliv náhrady a upozornění.
  5. Pokud výherce nedodá potřebné údaje pro zaslání výhry, nebo si výhru nepřevezme, bez náhrady ztrácí nárok na výhru. V tomto případě se již náhradní výherce neurčuje.
  6. Pokud není určeno jinak, vyhodnocení soutěže probíhá následovně:
   • Automaticky se určí správně odpovídající uživatelé. Výběr probíhá jednoduchou normalizací zadané odpovědi eliminující velikost písmen, rozdíl v diakritice a pravopisu u y/i a umístění veškerých mezer. Dále se neuvažuje záměna y/i. Stejným algoritmem se normalizuje i správná odpověď, která se následně porovnává s již upravenými odpověďmi uživatelů. V této detekci mohou nastávat chyby, nicméně uživatelé jsou povinni přesně odpovídat na soutěžní otázku.
   • Určení konečných výherců se provádí rozložením délky soutěže na období dle počtu výherců. Z každého období je pak systémem vybrán jeden výherce, čímž se zajistí spravedlivá šance výhry v průběhu celé soutěže bez kumulace výherců v jednom období. Vzorec pro určení je „počet výherců“ děleno „počet výher + 1“, výsledek se zaokrouhlí dolu tak, aby končil na číslo 5 nebo 0. Výherci jsou násobky onoho výsledku (násobek určí kolikátý správně odpovídající, řazeno podle času odpovědi, je výherce).
  7. V případě porušení pravidel soutěže, ovlivňování či manipulaci s výsledky, může být uživateli odepřena možnost účastnit se dalších soutěží a to na neomezenou dobu. Za hrubé porušování pravidel mohou být uplatněny kroky z bodu 3. Manipulací s výsledky se myslí i zakládání duplicitních účtů pro hlasování, případně cílené vyhledávání a obcházení kontrolních technik hlasování.
  8. Nastane-li situace, kdy je více výherců než cen, proběhne mezi nimi výběr s ohledem na předchozí výhry a další okolnosti plynoucí z hlasování.
  9. Zveřejnění výsledků soutěže obvykle probíhá ihned po schválení výherců.
  10. Provozovatel a jím pověřená osoba si vyhrazuje právo změnit, zneplatnit výsledky soutěže, pokud k tomu shledá důvod dle pravidel soutěže. V takovém případě se může rozhodnout, zdali bude soutěž bez náhrady zrušena, či bude znovu vyhodnocena. Toto rozhodnutí je možno udělat kdykoliv před odesláním ceny výherci.
 2. Pravidla pro obrázkové soutěže v článcích:
  1. Probíhající soutěž u článků je vždy indikována textem „Soutěž je aktivní.“.
  2. Soutěží se kliknutím na jeden z předem definovaných obrázků, vždy vyobrazených u popisu soutěže. Obrázky jsou standardně jednobodové, je však možné získávat i různé bonusy.
  3. Počet bodů se započítá a uživateli zobrazí až po kliknutí na soutěžní obrázek.
  4. Soutěžní obrázky v článcích se zobrazují náhodně, nicméně četnost zobrazení je ovlivněna počtem již získaných bodů ve vztahu k délce běhu soutěže, tím se dá prostor pro soutěžící, kteří do soutěže vstoupili později. Uživatelé bodovým průměrem zaostávající za nejlepšími se zvyšuje pravděpodobnost nalezení obrázku s bonusem.
  5. Při zobrazování jsou uplatněna určitá bezpečnostní pravidla proti cílenému vyhledávání obrázků neustálým obnovováním stránky a podobným technikám.
  6. Pořadí soutěže je určeno počtem získaných bodů. Přihlíží se také na aritmetický průměr (počet bodů vydělen počtem dní, za které jsou body nasbírány).
 3. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.
 4. KidsMark s.r.o. prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 5. Vyhrazujeme si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
 6. Veškeré případné spory, které vyplývají z našich soutěží, nebo vzniklé v souvislosti s nimi, řeší výhradně KidsMark s.r.o. dle svého uvážení.

Upozornění!

Při účasti v soutěži je nutné mít ve svém profilu vyplněné jméno, příjmení, e-mail a adresu pro doručení ceny. Pro e-mailové soutěže platí stejná pravidla, údaje prosím pište přímo do e-mailu.

Pokud výše uvedené údaje nebudou při vyhodnocení soutěže dostupné, soutěžící bude ze soutěže vyřazen!

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Zdroj desatera: www.seznamsebezpecne.cz

Věrnostní program

 1. Pokud chcete mít na Kidslandu své vlastní osobní konto, na které si budete moci body sbírat je nutné, abyste byli na Kidslandu registrováni. Každý uživatel Kidslandu má své vlastní bodové konto, na který jsou mu body načítány.
 2. Každý uživatel Kidslandu získá vstupní bonus při své registraci na Kidslandu. Každému novému uživateli připíšeme na konto 100 bodů. Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani registrovaní uživatelé, těm bude na účet rovněž připsáno automaticky 100 bodů.
 3. Informace o počtu svých bodů najdete na své osobní stránce.
 4. Za co můžete bodíky na Kidslandu získat:
  1. Registrací na Kidslandu každý nový uživatel získá 100 bodů.
  2. Komentářem k článkům na Kidslandu. Pokud okomentujete jakýkoliv článek na Kidslandu získáte 1 bod. Komentář nesmí být nesmyslný ani zkopírovaný, pokud to tak bude budou body uživateli následně odebrány.
  3. Příspěvkem k danému tématu týdne. Příspěvek zaslaný na e-mail redakce bude ohodnocen body od 20 do 100. V každém týdnu každý uživatel může zaslat pouze jeden příspěvek k tématu týdne. Příspěvek vždy musí být autorský a pokud možno bez chyb. Za okopírovaný článek bude následovat sankce ve formě až možného vynulování celého bodového účtu!
  4. Příspěvek do literární soutěže. Příspěvek do literární soutěže zaslaný na e-mail redakce bude ohodnocen body od 20 do 200. V každém měsíci každý uživatel může zaslat pouze jeden příspěvek do literární soutěže. Příspěvek vždy musí být autorský a pokud možno bez chyb. Za okopírovaný článek bude následovat sankce ve formě vynulování celého bodového účtu!
  5. Účast v pokecu. Pokud budeš na chatu alespoň 10 minut a napíšeš alespoň 20 zpráv, získáš 5 bodů. Když zůstaneš déle a napíšeš více zpráv, bodů se ti přičte ještě více. (Výpočet provádí podílem počtu bodů a doby strávenou v jedné místnosti vždy od vstupu do odchodu a násobí se koeficientem určitým koeficientem. Výpočet proběhne pouze po splnění minimální doby strávenou v každém z úseků od vstupu do odchodu o délce 10 minut a s napsáním minimálně 20 zpráv v daném časovém úseku.)
  6. Tento výčet není konečný, postupně budou přidávány další aktivity, které budou ohodnoceny body. Vždy tento seznam doplníme a zašleme informaci uživatelům. Redakce také může vyhlásit speciální akci při níž na základě předem daných pravidel připíše uživatelům Kidslandu body.
 5. Maximální počet bodů, který může uživatel získat za jeden den je 80 bodů. Výjimku samozřejmě tvoří body připsané za příspěvek do literární soutěže či k tématu týdne, tyto body se do denního limitu nezapočítávají.
 6. Za své nasbírané bodíky můžete získat hezké odměny, odměny najdete ZDE. Uvedené odměny nejsou konečné, postupně se obměňují a doplňují. Jak postupovat při výběru odměny najdeš v návodu přímo u výčtu odměn.
 7. Body se ve všech případech nenačítají ihned, na připsání bodů můžete v případě příspěvků do literární soutěže či k tématu týdne čekat déle než jeden den. Rozhodně se nic neděje a o své body nepřijdete, tyto body se totiž nezapočítávají do denního limitu, takže vám nijak neovlivní denní „příděl“ bodů.
 8. Pokuse rozhodne uživatel z Kidslandu odejít a svůj účet zrušit, všechny jeho body propadají. Nelze je nikomu věnovat!! Zrušení účtu a vymazání bodů je nevratná akce.
 9. Uživatel rovněž nesmí uměle načítat nebo zobrazovat stránky prostřednictvím příkazů, robotů či skriptů, ani ručně načítat stránky v rychlém sledu, kdy je zřejmé, že stránka nemohla z časových důvodů být prohlédnuta a jedná se tedy o snahu umělého zvýšení počtu bodů. Pokud bude takovéto jednání zjištěno a odhaleno bude následovat sankce ve formě vynulování celého bodového účtu!
 10. Odměny zasíláme pouze na adresy v České republice.
 11. Pro zaslání odměny je třeba mít zcela a pravdivě vyplněnou adresu ve svém profilu, jen tak bude zaručeno bezproblémové zaslání odměny.
 12. Sbírání bodíků se nemohou účastnit rodinní příslušníci provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedená pravidla sbírání bodů na serveru Kidsland.cz. Uvedená pravidla platí od data jejich zveřejnění a mohou být kdykoliv změněna. Provozovatel má právo kdykoliv sbírání bodíků ukončit. Uživatel nemůže žádným způsobem uplatňovat právní nárok na získávání jednotlivých bodů a ani na jejich přeměnu na jednotlivé dárky. Body nelze žádným způsobem směňovat za peníze a ani toto po provozovateli vyžadovat.
KidsLand.cz ©2017, loga
Pravidla používání webu

WEBDESIGN BY HAZMI

Mobilní zobrazení.
Doporučujeme